Algemene voorwaarden

Hierbij de algemene voorwaarden van Stichting Axicure, gevestigd te Deventer,

Kamer van Koophandel onder nummer 68785607.

Artikel 1. Algemeen

 • Stichting Axicure richt zich op het begeleiden van verslaafde mensen in herstel. In het bijzonder zijn de activiteiten er op gericht om herstellenden een veilige huisvesting te bieden en te werken aan een stevige basis voor de toekomst.

Artikel 2. Programma

 • Het programma is opgebouwd uit verschillende bouwstenen afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Deze bouwstenen zijn onder andere huisvesting, sociaal maatschappelijke ondersteuning, en geestelijke begeleiding.
 • Sociaal-maatschappelijke ondersteuning kan bestaan uit hulp bij het vinden van werk, inschrijving als woningzoekende, het vinden van een opleiding, het hebben van een verantwoorde vrijetijdsbesteding, etc.
 • Geestelijke begeleiding richt zich op de coaching/counseling van de cliënt bij het werken aan herstel via het “12-stappen Minnesota model”, innerlijke rust en spirituele groep.
 • Huisvesting bestaat uit een eigen of gedeelde kamer en een aantal gemeenschappelijke ruimtes waaronder een keuken en huiskamer. Huishoudgeld komt voor rekening van de cliënt en bedraagt wekelijks € 30,-. Dit geld wordt door de bewoners zelf beheerd en dient de kosten te dekken voor ontbijt, lunch en avondeten en andere huishoudelijke behoeften. De kosten voor Nutsvoorzieningen (gas, licht water), internet, TV en telefoon (alleen vaste nummers in Nederland) zijn bij de huisvesting inbegrepen. Zowel het privévertrek als de gemeenschappelijke ruimtes zijn volledig ingericht en gestoffeerd. Het is cliënten niet toegestaan hier enige veranderingen in aan te brengen. Ook is het niet toegestaan om enige decoraties aan te brengen dan wel zelf meubilair te plaatsen. Kosten als gevolg van schade aan de eigendommen van Stichting Axicure zullen aan de bewoners worden doorberekend.
 • Het programma en het in artikel 4 genoemde begeleidingsplan verplicht Stichting Axicure tot de geplande inspanning (inspanningsverplichting) terwijl iedere resultaatverplichting door Stichting Axicure nadrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Artikel 3. Toegang woningen

 • Medewerkers van Stichting Axicure hebben te allen tijde toegang tot de woningen en alle vertrekken daarin.

 

Artikel 4. Begeleidingsplan

 • Na acceptatie van de cliënt door Stichting Axicure zal met de cliënt een begeleidingsplan worden opgesteld dat afgestemd is op de persoonlijke situatie en dat rekening houdt met de aanbevelingen van de kliniek.
 • Het plan bestaat uit een einddoel, een stappenplan, een tijdspad en een prognose van de benodigde begeleiding om dit te realiseren.
 • De cliënt committeert zich aan dit plan door te tekenen voor akkoord.
 •         Het plan is dynamisch, dat wil zeggen dat desgewenst tijdens het begeleidingstraject wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Artikel 5. Begeleiders

 • Iedere bewoner heeft een vaste begeleider en achtervang begeleider. Dit kan per huis verschillen. Wekelijks komen de begeleiders bijeen voor dossierbespreking en eventuele bijstelling van de begeleidingsplannen.
 • In geval van verschil van mening tussen cliënt en begeleider kan worden bemiddeld door de bestuurders van de stichting.

 

Artikel 6. Instroomprocedure

 • Om toegelaten te worden tot het programma is een instroomprocedure van toepassing. Stichting Axicure behoudt het recht om toelating te weigeren.
 • Het formulier bij deze procedure moet in een zo vroeg mogelijk stadium, maar ten laatste 4 weken voor ontslagdatum van de kliniek bij Stichting Axicure zijn ingediend.

Artikel 7. Cliëntenraad

 •  Niet aanwezig

Artikel 8. Verzekering

 • Stichting Axicure heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Axicure is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheid kan worden uitgekeerd.
 • De cliënt dient een bewijs van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-) verzekering te overhandigen

 

Artikel 9. Betaling

 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorziet in de mogelijkheid om genoemde begeleiding vergoed te krijgen. In geval van een Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt de vergoeding overgemaakt naar de cliënt als budgethouder. Door de cliënt dient een rekening geopend te worden die uitsluitend voor de afdracht van de PGB gelden aan Stichting Axicure gebruikt wordt. De vereiste administratie bij een PGB is de verantwoordelijkheid van de budgethouder maar zal door stichting Axicure worden bijgehouden en maandelijks ter goedkeuring aan de cliënt worden voorgelegd. Na ondertekening door de cliënt zal de administratie bij het zorgkantoor worden ingediend
 • De cliënt is een zelfstandige bijdrage per maand verschuldigd uit eigen middelen te voldoen, zonder dat de cliënt gerechtigd is tot verrekening met uit hoofde van de WMO toegekende gelden. Deze bijdrage is niet gekoppeld aan enige verblijfs-, begeleidings- of andere functie of indicatie in het kader van PGB of WMO dan wel op een andere op cliënt van toepassing zijnde wettelijke regeling en dient derhalve door de cliënt integraal te worden voldaan ongeacht enigerlei toekenning aan cliënt van gelden uit hoofde van één van onze wettelijke regelingen.
 • De zelfstandige bijdrage dient vooruit betaald te worden. Bij instroom van het programma dient het maandbedrag naar rato berekend, te zijn bijgeschreven op de rekening van Stichting Axicure. Daarna dient het telkens voor de eerste dag van de maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Stichting Axicure. Bij achterstallige betaling kan overgegaan worden tot het beëindigen van de begeleiding en de huisvesting.
 •         De borg is gesteld op €250,00 en dient voor aanvang van het programma te worden betaald.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 • Stichting Axicure verplicht zich de gegevens van de client vertrouwelijk te behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt in enige vorm met derden te delen.
 • De cliënt verplicht zich tot strikte geheimhouding over mede cliënten en medewerkers van stichting Axicure.

Artikel 11. Beëindiging programma

 • Bij beëindiging van het programma volgt een uitstoomprocedure bestaande uit een eindafrekening van de begeleidingskosten, controle Stichting Axicure eigendommen, verrekening van borggelden en ondertekening van een dechargeverklaring. Er geldt een opzegtermijn van 2 maand.
 • In geval van overtreding van de reglementen behoudt Stichting Axicure zich het recht voor om cliënten op ieder moment van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. In dat geval volgt onmiddellijke verwijdering uit de huizen, worden de huissleutels teruggevorderd en de contactpersonen van de cliënt op de hoogte gesteld. Vooruitbetaalde zelfstandige bijdrage en borggelden worden niet teruggegeven. Het zorgkantoor zal op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de begeleiding.